Bình luận của Vũ Minh Đức

Top comment tháng 12

1

Trần Hoài Thương

Từ 11 bình luận được duyệt

2

Kelvin Tong

Từ 8 bình luận được duyệt

3

Christopher Harris Jr.

Từ 5 bình luận được duyệt

4

Vũ Minh Đức

Từ 2 bình luận được duyệt

5

Kiên Nguyễn NTK

Từ 1 bình luận được duyệt