Suất chiếu sớm: NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: SỤP ĐỔ
Địa điểm:           Hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc
Thời gian:          Trong ngày 26.07.2018a3.jpg