BIG SMILE DAY - THỨ HAI CUỐI CÙNG CỦA THÁNG

BIG SMILE DAY -  THỨ 2 CUỐI CÙNG CỦA THÁNG

Giá Vé 2D: Chỉ 45.000VNĐ

Giá Vé 3D: Chỉ 75.000VNĐ

Couple Combo: Chỉ 50.000VNĐ