NSND Ngọc Giàu

NSND Ngọc Giàu

Phim đã tham gia của NSND Ngọc Giàu